Taşıma Koşulları

Bir Gönderiyi Taşıma için Eczane Kurye ihale ederek, Gönderici, (a) bu Koşullar’ın Eczane Kurye Gönderiyi Taşımasını yönettiğini, (b) Eczane Kurye ortak bir taşıyıcı olmadığını ve (c) bu Koşulların empoze ettiğini tüm Gönderi Tarafları adına kabul eder. Eczane Kurye Taşıma için herhangi bir öğenin teklifini kabul etme yükümlülüğü yoktur. Bu Koşullarda kullanılan ve bu Koşulların gövdesinde tanımlanmayan büyük harfli kelimeler, burada yer alan ekli Ekte kendilerine verilen anlama sahiptir.

1. Göndericinin Garantileri ve Sözleşmeleri

1.1 Gönderici şunları beyan ve garanti eder:

a) Taşıtan, Gönderinin maliki (veya malikinin yetkili acentesi) olup, Gönderiyi Taşıma için ihale etmeye ve Konşimento düzenlemeye yetkilidir;

b) Konşimentodaki tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu ve varsa Taşıma Beyan Değerinin, belirlenen varış noktasında teslimatın ardından Göndericinin Gönderi üzerindeki fiili menfaatinin değerini aşmadığını;

c) Gönderinin Taşıma için uygun ve yeterli bir şekilde hazırlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve işaretlenmesi ve Yürürlükteki Kanuna uygun olarak, Taşıtanın Taşıma için gerekli tüm geçerli Lisansları almış olması ve bu Lisansların Taşıma süresi boyunca geçerli olması;

d) Sevkiyat Taraflarından hiçbiri Yasaklı Kişi değildir veya Yasaklı Kişiye ait değildir veya Yasaklı Kişi tarafından kontrol edilmez veya onun adına hareket etmez;

e) Kurye Organizasyonunun hiçbir üyesi, üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarının ihlali iddiası da dahil olmak üzere, Sevkiyatın Taşınması veya Gönderi ile ilgili diğer işlemler nedeniyle herhangi bir yaptırıma, cezaya veya herhangi bir hak talebine tabi olmayacaktır; ve

f) Gönderi şunları içermez:
        i. haşarat veya haşere barındırması veya teşvik etmesi muhtemel silahlar, mühimmat, patlayıcılar veya eşyalar;
ii.a Konşimento uyarınca bulundurulması veya Taşınması Yürürlükteki Yasaları veya Yürürlükteki Yasalar veya   İlgili Makamlar tarafından Taşıması yasaklanan diğer herhangi bir öğeyi ihlal eden Kısıtlanmış Öğe; veya
iii. para birimi, külçe altın, ciro edilebilir nakit benzerleri veya menkul kıymetler.

1.2 Her Gönderi için, Gönderici aşağıdakileri kabul eder:

a. Gönderi içeriğinin kırılgan, Taşıma sırasında hasar görmeye yatkın veya güvenli Taşıma için özel işleme gerekip gerekmediğini Konşimentoda belirtin;
b. ihaleden önce, içeriği ve gerekli sıcaklık aralığı da dahil olmak üzere Gönderi için herhangi bir sıcaklık kontrol gerekliliklerini Eczane Kurye bildirin;
c. ihaleden önce, Gönderideki Tehlikeli Malların tam niteliğini Eczane Kurye yazılı olarak bildirin ve eğer teklif kabul edilirse, Taşımalarına ilişkin Yürürlükteki Kanuna ve tüm Eczane Kurye gereksinimlerine uyun;
d. Yürürlükteki Yasanın gerektirdiği şekilde Tehlikeli Mallar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, Eczane Kurye Taşımayı gerçekleştirmesi için gerekli tüm bilgileri derhal yazılı olarak sağlayın;
e. Yürürlükteki Kanuna ve Lisans gereklilikleri de dahil olmak üzere Gönderi ile ilgili herhangi bir İlgili Makamın tüm gerekliliklerine uymak; ve
f. alıcının tüm ithalat belgelerini uygun şekilde tamamlamasını sağlamak.

1.3 Göndericinin buradaki herhangi bir beyanı, garantiyi veya sözleşmeyi ihlal etmesi üzerine, Eczane Kurye Taşımayı feshedebilir. Böyle bir zamanda, Eczane Kurye Taşıma ve Gönderi konusundaki sorumluluğu tamamen sona erer ve Eczane Kurye, Gönderi’yi, tüm masrafları Göndericiye ait olmak üzere, Gönderici tarafından alınması için seçtiği herhangi bir yere yerleştirebilir. Bundan sonra, Eczane Kurye (a) bu madde kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem hakkında Göndericiye yazılı bildirimde bulunacak ve (b) talep üzerine, söz konusu ihlalden kaynaklanan tüm masraflar için ek tazminat ile birlikte söz konusu Gönderi ile ilgili tüm Ücretleri almaya hak kazanacaktır ve Eczane Kurye bu madde kapsamındaki eylemleri.

2. Taşıma ve Teslimat

2.1 Eczane Kurye, Gönderi için (duraklamalı) taşıma araçlarını ve rotasını seçme hakkını saklı tutar ve herhangi bir Gönderiyi başkalarıyla birleştirebilir. Nihai Ücretler, Taşıma için Eczane Kurye tarafından seçilen gerçek araçlara ve rotalara dayalı olacaktır. Herhangi bir Gönderinin demiryolu, deniz veya iç su yolu ile taşınması, (a) Göndericinin acentesi olarak Eczane Kurye tarafından ve Eczane Kurye herhangi bir sorumluluk olmaksızın düzenlenir ve (b) demiryolu, nakliye veya iç su taşıma koşullarına tabidir. Gönderiyi taşımak için anlaşmalı suyolu taşıyıcısı.

2.2 Eczane Kurye bu tür bir performanstan sorumlu olmaya devam etmesi koşuluyla, Taşımanın herhangi bir bölümünü, yalnızca Eczane Kurye tarafından belirlenen herhangi bir koşulda Kurye Organizasyonunun herhangi bir üyesine taşeronluk yapabilir. Gönderici, Sözleşme, haksız fiil, kefalet veya diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı olarak, Gönderi ve/veya Taşıma ile ilgili olarak Eczane Kurye dışındaki herhangi bir Kurye Örgütü üyesine karşı herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin, Eczane Kurye işbu Sözleşme kapsamındaki tüm savunmaları, muafiyetleri, dokunulmazlıkları, sınırlamaları ve hakları tüm Eczane Kurye Organizasyonu için geçerlidir ve her üye, bu hükümler açıkça kendi yararınaymış gibi bunları uygulama ve Sözleşme’ye girerken kullanma hakkına sahiptir. Konşimento, Eczane Kurye, bu hükümler kapsamında,

2.3 Konşimentoda belirtilen adresteki alıcıya teslimat, Eczane Kurye kontrolü dışında herhangi bir nedenle yapılamazsa (alıcının reddi veya bir Mücbir Sebep Durumu dahil): (a) Eczane Kurye Gönderiyi teslimat yerine iade edecektir. makul davranarak Eczane Kurye tarafından seçilen ihale veya başka bir yer ve Göndericiye bildirimde bulunmak; (b) Gönderici, depolama ücretleri de dahil olmak üzere, bundan kaynaklanan tüm masraf ve masrafları talep üzerine ödeyecektir; ve (c) Eczane Kurye bu nedenle hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.4 Kurye Organizasyonunun herhangi bir üyesinin, içindeki herhangi bir elektronik veri veya bilgi de dahil olmak üzere bir Gönderinin içeriğini açmasına ve incelemesine (röntgen yoluyla dahil) izin verilir.  Eczane Kurye, bu incelemeden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya hasar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü değildir. Gönderici, talep üzerine derhal bu tür elektronik veri veya bilgilere erişmek için gereken herhangi bir şifreyi sağlayacaktır.

2.5 Gönderici gümrük işlemleri için bir komisyoncu tayin etmemişse, Taşıtan (a) Eczane Kurye, Kurye Örgütü’nün diğer üyelerini ve bunlar tarafından Taşıtan adına seçilen üçüncü şahıs komisyoncuları, bu Sözleşmede Taşıtanın acentesi (ve asıl olarak değil) olarak hareket etmek üzere atar. (b) atamayı onaylamak ve Yürürlükteki Kanunlara uymak için gerekli tüm bilgileri ve belgeleri derhal sağlayacaktır.

2.6 Eczane Kurye, Göndericiye kiralanan veya kiralanan tüm ambalaj kaplarının (jel paketleri ve sıcaklık kaydediciler dahil) münhasır mülkiyetini elinde tutar. Gönderici, bu tür konteynırların tüm kayıp veya hasarlarından (normal aşınma ve yıpranma hariç) sorumludur ve teslimattan sonra bunların Eczane Kurye derhal iade edilmesinden sorumludur.

2.7 HİÇBİR TÜRDE BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ VE REDDEDER VE TÜM GARANTİLERİ VE KANUN VEYA ORTAK YASALARIN ima ettiği DİĞER ŞARTLARI İZİN VERİLEN TAM ÖLÇÜDE HARİÇ TUTMAKTADIR.

3. Masraflar, Ücretler, Avanslar; Mahsup Yok

3.1 Gönderici, (a) Gönderinin Taşıma için ihale edildiği zaman ve yerde geçerli tarife veya (b) Gönderici ve Eczane Kurye tarafından kararlaştırılan oranlar, ücretler veya ücretler uyarınca hesaplanan Taşıma için Eczane Kurye ücretlerini ödeyecektir. Gelişmeler ve Tehlikeli Malların elleçlenmesi dahil, Taşımanın belirli unsurları için ek ücretler geçerli olabilir. Tüm Ücretler, (x) İlgili Otorite Vergilerini ve (y) Gönderi ile bağlantılı olarak Eczane Kurye tarafından üçüncü taraflara yapılan avans ve ödemeleri kapsamaz. Herhangi bir İlgili Otorite Vergisi veya bu tür avanslar veya ödemeler, münhasıran Göndericinin hesabına olacak ve ilk önce Eczane Kurye tarafından ödenmişse, Gönderici tarafından ödenecek veya talep üzerine Eczane Kurye geri ödenecektir.

3.2 Eczane Kurye, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Eczane Kurye ödenecek herhangi bir tutar için kredi vermedikçe, ücretler talep üzerine tam olarak ödenir; bu durumda, Ücretlerin tamamı, Eczane Kurye hesabında en geç 30 gün içinde mevcut fonlarda muaccel olur. fatura tarihi. Göndericinin işbu Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri mutlak, koşulsuzdur ve indirim, mahsup, karşı talep veya gecikmeye tabi değildir.  Eczane Kurye tarafından önceden yazılı olarak kabul edilmedikçe, kredi kartı ile ödeme yapılmasına izin verilmez.  Eczane Kurye, beklenen İlgili Otorite Vergilerinin veya üçüncü şahıs avanslarının veya ödemelerinin ön ödemesini talep edebilir ve bu tür herhangi bir ön ödeme faizsiz olarak yapılacaktır. Son ödeme tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmaması halinde, diğer çarelere ek olarak,

4. Eczane Kurye Kayıp, Hasar, Gecikme Sorumluluğu

4.1 Eczane Kurye bir Gönderi’nin herhangi bir nedenle kaybolması veya hasar görmesine ilişkin sorumluluğu Zorunlu Mevzuat uyarınca belirlenir ve sınırlandırılır. Zorunlu Mevzuat Yoktur, Eczane Kurye yalnızca bir Gönderinin ihmali veya kasıtlı suiistimali nedeniyle oluşan kayıp veya hasardan sorumlu olacaktır ve bu sorumluluk (a) kilo başına 22 Özel Çekme Hakkını ve (b) 150 ABD Dolarını; sağlanmadığı takdirde, Eczane Kurye sorumluluğu, Gönderinin değiştirme maliyeti, onarım maliyeti veya yeniden oluşturulan değerinden en düşük olanı aşamaz.

4.2 Teslimat süreleri garanti edilmez.  Eczane Kurye herhangi bir nedenle bir Gönderinin Taşınmasında gecikme sorumluluğu, Zorunlu Mevzuat uyarınca belirlenir ve sınırlandırılır. Zorunlu Mevzuat Yoktur, Eczane Kurye, Taşımanın herhangi bir nedenle yerine getirilmesindeki gecikmeden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. 

4.3 Geçerli Zorunlu Mevzuat tarafından zorunlu kılınmadıkça, Eczane Kurye şunlardan hiçbir sorumluluğu yoktur:
doğrudan veya dolaylı kar, satış, iş, itibar veya itibar kaybı, üçüncü şahıs iddiası veya dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp;
Gönderici tarafından uygunsuz paketlemeden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, Gönderici veya herhangi bir üçüncü taraf (Dünya Kurye tarafından Nakliye Taraflarının acentesi olarak görevlendirilenler dahil) tarafından doğrudan veya dolaylı olarak neden olunan kayıp veya hasar; veya
Tehlikeli Malların neden olduğu kayıp veya hasar.

4.4 Gönderici, Eczane Kurye ihmali veya kasıtlı suiistimali nedeniyle ortaya çıkan bir Gönderinin kaybolması veya hasar görmesi için madde 4.1 uyarınca Eczane Kurye sorumluluğunu artırabilir (a) ABD’yi aşmayan bir miktarda Konşimentoya Taşıma için Beyan Edilen Değeri girerek 100.000 $ ve (b) Eczane Kurye tarafından alıntılandığı şekilde bir ek ücret ödenmesi; sağlanmadığı takdirde, Eczane Kurye sorumluluğu, Gönderinin değiştirme maliyeti, onarım maliyeti veya yeniden oluşturulan değerinden en düşük olanı aşamaz. 

4.5 Eczane Kurye, Madde 4.1 ve 4.4 uyarınca kayıp veya hasar haricinde, bir Konşimento ile ilgili olarak meydana gelen tüm olaylar için maksimum toplam sorumluluğu, Gönderi Ücretleri ile sınırlıdır.

4.6 Gönderiyi teslim almaya yetkili kişi tarafından şikayette bulunulmaksızın alındı ​​belgesi, teslimatın iyi durumda ve Konşimento uyarınca ilk bakışta kanıtıdır. Bir Gönderideki kayıp veya hasar bildirimi, kayıp veya hasarın niteliğini belirten, kayıp veya hasarın belirgin olmadığı durumlar dışında teslimat sırasında yazılı olarak Eczane Kurye iletilmelidir, bu durumda bildirim sağlanmalıdır (a) Zorunlu Mevzuat tarafından belirlenen süre içinde veya (b) Zorunlu Mevzuat yoksa, Gönderinin Taşıma için ihale edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde. Mevzuat Yoktur, Bir önceki cümlede belirtilen süreler içinde yapılmayan taleplerden her bakımdan feragat edilir.

4.7 Eczane Kurye aleyhine yasal işlemlerin başlatılması için zaman sınırı, Zorunlu Mevzuat tarafından belirlenir. Zorunlu Mevzuatın Yokluğu, Yasal işlemler usulüne uygun olarak başlatılmadığı ve Gönderinin Taşıma için teklif edildiği tarihten itibaren dokuz ay içinde yazılı olarak Eczane Kurye bildirilmediği sürece, işlemler bir taleple ilgili olmadığı sürece, Eczane Kurye Taşımayla ilgili tüm sorumluluktan kurtulur. Masraflar için, bu durumda söz konusu dokuz aylık süre üç aya indirilir.

4.8 Madde 4’te belirtilenler dışında, Eczane Kurye Taşımadan kaynaklanan veya Taşıma ile bağlantılı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu Koşullarda sağlanan savunmalar, sınırlamalar ve sorumluluk muafiyetleri, sözleşme, haksız fiil, kefalet, kasıtlı suistimalden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Taşımadan kaynaklanan veya Taşımayla bağlantılı olarak Eczane Kurye aleyhindeki herhangi bir davada geçerlidir. veya başka bir hukuk teorisi. Madde 4’teki sorumluluk hükümleri hiçbir durumda herhangi bir hizmet düzeyi veya kalite sözleşmesi, satın alma siparişi veya Sevkiyatlar için sevkıyat protokolünü açıklayan başka bir yazı ile değiştirilemez, genişletilemez veya tadil edilemez.

4.9 Bu Koşullardaki hiçbir şey, Eczane Kurye ihmali veya kasıtlı suistimalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma sorumluluğunu sınırlamaz.

5. Tazminat ve Sigorta

5.1 Gönderici, Kurye Organizasyonunun her bir üyesini aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü Tazmin Edilebilir Zarara karşı tazmin eder:
a. buradaki beyanların, garantilerin veya sözleşmelerin ihlali;
b. herhangi bir Nakliye Tarafı tarafından verilen talimat veya talimatlara dayalı olarak söz konusu üyenin eylemleri veya ihmalleri;
c. Herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yapılan talepler (Göndericinin müşterisi ve Göndericinin halefi veya temliki olarak hareket eden diğer üçüncü şahıslar tarafından yapılan talepler dahil), bu tür bir sorumluluğun bir sözleşme ihlali, ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığına veya bununla bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın, Eczane Kurye buradaki sorumluluğunu aşan talepler , Eczane Kurye veya Courier Organisation’ın bir üyesi tarafından kasıtlı suistimal veya görev ihlali; ve
d. Bir Nakliye Tarafı tarafından Eczane Kurye dışındaki herhangi bir üyeye karşı yapılan herhangi bir iddia.

5.2 Eczane Kurye, Gönderiler için herhangi bir türde sigorta sağlamaz. Gönderinin tam sigortalanabilir değerine (tüm vergiler ve vergiler dahil) yönelik tüm sigortalanabilir risklere karşı Gönderiyi sigortalamaktan yalnızca Gönderici sorumludur ve bu sigorta, Kurye Organizasyonunun her bir üyesi lehine bir halefiyet hükmü feragatini içermelidir.

6. Mücbir Sebep 

Taraflardan hiçbiri, bir Mücbir Sebep nedeniyle, bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin (bu Koşullar kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğünün ihlali dışında) herhangi bir kaybı, gecikmesi veya yerine getirilmemesinden sorumlu değildir. Gönderici, Mücbir Sebep Olayı sırasında Gönderi Tarafı adına bir Gönderinin Taşımasından kaynaklanan maliyetlerdeki herhangi bir artış için Eczane Kurye tazmin edecektir.

7. Genel

7.1 Bu Koşulların uygulanmasında bir feragat veya gecikme, bir tarafı daha sonra veya başka bir ihlal nedeniyle hareket etme hakkından mahrum etmeyecektir. Bu Koşullar: İngiltere yasalarına tabidir;  Eczane Kurye ile Gönderici arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Gönderinin Taşınmasına ilişkin önceki anlaşmaların yerine geçer; ve her bir taraf yazılı olarak kabul etmedikçe değiştirilemez. Bu Koşullar ile bir Konşimento arasında bir çelişki olması durumunda, bu Koşullar geçerli olacaktır. Kurye Organizasyonu üyeleri, Eczane Kurye tüm savunmalarından, muafiyetlerinden, dokunulmazlıklarından, sınırlamalarından ve haklarından yararlanacak ve 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca bunları uygulama hakkına sahip olacaktır. Burada açıkça belirtilen, Koşullara taraf olmayan bir kişi, 

7.2 Zorunlu Mevzuat aksini gerektirmedikçe, Eczane Kurye aleyhine bu Koşullar altında veya Taşımadan kaynaklanan herhangi bir iddia, münhasıran Göndericinin geri dönülmez bir şekilde yargı yetkisine tabi olduğu İngiltere mahkemeleri tarafından belirlenecektir.  Eczane Kurye, Göndericiye karşı İngiltere mahkemelerinde veya başka herhangi bir yargı alanında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve Eczane Kurye tarafından bir veya daha fazla yargı alanındaki yasal işlemler, eş zamanlı olsun veya olmasın, başka herhangi bir yargı alanında yasal işlemleri engellemez. Herhangi bir yasal işlemde galip gelen taraf, makul avukatlık ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları geri alabilir.

7.3 Kurye Organizasyonu ve Nakliye Taraflarından her biri: (a) diğerini bir Terör Eyleminden kaynaklanan herhangi bir tür kayıp veya hasar talebiyle ilgili her türlü yükümlülükten karşılıklı olarak feragat eder ve serbest bırakır; ve (b) herhangi bir Nitelikli Anti-Terörizm Teknolojisi kullanıldığında, bir Terör Eyleminden dolayı kendilerinin veya ilgili çalışanlarının, memurlarının veya temsilcilerinin maruz kalabilecekleri her türlü kayıp veya zararın tamamından tek başına sorumlu olmayı kabul eder. . Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bu maddenin, Nakliye Taraflarının Madde 5.1 uyarınca Kurye Organizasyonu üyelerine karşı yükümlülüklerinin kapsamını veya kapsamını sınırladığı kabul edilmeyecektir.

7.4 Bu Koşullarda: (a) bir tarafa veya bir maddeye yapılan atıf, bu Koşullara tabi olan bir taraf veya bu Koşullar’ın bir maddesidir; (b) bir kişiye yapılan atıf, bir gerçek kişiyi, tüzel kişiyi veya tüzel kişiliği olmayan bir kuruluşu (ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olsun veya olmasın) içerir; (c) “Gönderen” terimine yapılan herhangi bir atıf, “Nakliye Tarafları”na yapılan bir atıf olarak kabul edilir; ve (d) “dahil” terimi “sınırlama olmaksızın dahil etme” anlamına gelir.

Mart 2020

Tanımlar Sergisi

” Terör Yasası “, GÜVENLİK Yasası kapsamında bu terime atfedilen anlama sahiptir.

” Yürürlükteki Kanun “, Gönderinin ihracatı, ithalatı, nakliyesi, depolanması ve elleçlenmesi ile bu Koşullarla ilgili herhangi bir yükümlülük veya faaliyet için geçerli olan her türlü yasa, yönetmelik ve kural anlamına gelir.

” Taşıma “, art arda paketleme, nakliye, ithalat, ihracat, gümrükleme, teslimatla bağlantılı ambalajın açılması, transit depolama ve ilgili belgeler ve elleçleme dahil olmak üzere, Eczane Kurye tarafından veya Eczane Kurye adına bir Gönderi ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm hizmetler anlamına gelir.

” Ücretler “, Koşullara uygun olarak Eczane Kurye ödenecek tüm ücretler ve ücretler anlamına gelir.

” Zorunlu Mevzuat “, Taşımanın herhangi bir aşamasına zorunlu olarak uygulandığında, feragat edilemediği veya değiştirilemeyeceği ölçüde aşağıdakilerden herhangi biri anlamına gelir:
a. 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan, Uluslararası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Sözleşme, değiştirilmiş şekliyle;
b. Guadalajara Ek Sözleşmesi (1961);
c. 28 Mayıs 1999 tarihinde Montreal’de imzalanan Uluslararası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Sözleşme;
c. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sözleşmesine (CMR) ilişkin Sözleşme (Cenevre, 19 Mayıs 1956); veya
d. diğer herhangi bir uluslararası sözleşme veya ulusal yasa.

” Koşullar “, bu Taşıma Koşulları ve Konşimento anlamına gelir.

” Kurye Organizasyonu “, Eczane Kurye tarafından yalnızca herhangi bir Nakliye Tarafı için acente olarak görevlendirilen herhangi bir üçüncü taraf hariç olmak üzere, Eczane Kurye ve bağlı kuruluşları ve bağlı kuruluşları ve bunların ilgili direktörleri, memurları, çalışanları, acenteleri ve taşeronları anlamına gelir.

” Tehlikeli Mallar ” tehlikeli, tehlikeli, zararlı (radyoaktif maddeler dahil), yanıcı, patlayıcı olan veya olabilecek veya başka bir şekilde mülk veya kişi için herhangi bir türde hasar veya yaralanma riski oluşturan herhangi bir öğe anlamına gelir.

” Taşıma Beyan Edilen Değer “, varsa, Konşimentoda belirtilen Taşıma Beyan Edilen Değeri ifade eder.

” Mücbir Sebep Olayı “, bir savaş hali veya muharebe durumunda meydana gelen tehlikeler veya tehlikeler anlamına gelir; fiili veya görünür bir yetkiyle hareket eden herhangi bir hükümet veya kamu makamının herhangi bir eylemi veya kısıtlaması veya diğer rehberliği, kısıtlaması veya yasaklanması; uluslararası öneme sahip grevler, ayaklanmalar veya sivil kargaşanın ( Eczane Kurye çalışanlarının dahil olup olmadığına bakılmaksızın) bir halk sağlığı acil durumu; yangınlar, su hasarları, sel, sarsıntı, deprem, çamur kayması, kar fırtınası, hortum, kasırga, muson, patlama ve diğer doğal afetler ve aşırı hava koşulları; ve/veya Tanrı’nın eylemleri ve/veya tarafın kontrolü dışındaki diğer durumlar.

” Tazmin Edilebilir Zararlar ” her türlü ve tüm masraflar, kayıplar, masraflar, talepler, iddialar, eylemler, dava nedenleri, hükümler, değerlendirmeler, zararlar, dava veya iddiaların çözümünde ödenen tutarlar, yükümlülükler, tazminatlar, eksiklikler, yükümlülükler, para cezaları, cezalar anlamına gelir. , mahkeme masrafları ve makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere masraflar ve ücretler.

” Lisanslar “, Yürürlükteki Kanunlar veya herhangi bir İlgili Makam tarafından gerekli görülenler de dahil olmak üzere, Taşıma için gerekli olan tüm ithalat ve ihracat lisansları ve Gönderi ile ilgili diğer yetkiler anlamına gelir.

” Yasaklı Kişi “, herhangi bir devlet, ülke, uluslarüstü veya uluslararası hükümet kuruluşu veya herhangi bir İlgili Makam tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım, yasak veya kısıtlama uyarınca işlemleri kısıtlanan veya yasaklanan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

” Nitelikli Terörle Mücadele Teknolojisi “, GÜVENLİK Yasası kapsamında bu terime atfedilen anlama sahiptir ve açıkça sertifikalı kargo tarama tesislerini ve Kurye Organizasyonunun herhangi bir üyesi tarafından sunulan ilgili hizmetleri içerir.

” İlgili Otorite ” herhangi bir gümrük idaresi, gümrük muayene istasyonu, havaalanı idaresi, ulusal sivil havacılık idaresi (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü dahil) ve Taşımanın veya Gönderinin herhangi bir unsuru üzerinde yargı yetkisine sahip diğer herhangi bir makam anlamına gelir.

” İlgili Otorite Vergisi ” Katma değer vergisi ve bir İlgili Otorite tarafından uygulanan diğer her türlü vergi, resim, harç, harç, depozito veya harcama ve/veya herhangi bir İlgili Otoritenin bir Gönderi ile ilgili gerekliliklerine uymak için yapılan harcamalar anlamına gelir. İletişim için: mail@eczaneilackurye.com

” Kısıtlanmış Öğe “, herhangi bir devlet, ülke, uluslarüstü veya uluslararası hükümet kuruluşu veya herhangi bir İlgili Otorite tarafından uygulanan herhangi bir ithalat veya ihracat yaptırımına, yasağına veya kısıtlamasına tabi olan herhangi bir kargo veya öğe anlamına gelir.

” GÜVENLİK Yasası ” Amerika Birleşik Devletleri’nin 2002 tarihli Teknolojileri Destekleyerek Terörle Mücadeleyi Destekleme Yasası, 6 USC §441 ve devamı, ve bu yasa uyarınca yayınlanan yönetmelikler anlamına gelir.

” Sevkiyat “, tek bir Konşimento kapsamında Eczane Kurye teklif edilen ve kabul edilen tüm kalemler (ambalaj veya paketleme malzemeleri dahil) anlamına gelir.

” Gönderici “, Konşimentoda gönderici olarak belirtilen kişiyi ifade eder.

” Nakliye Tarafları ” Gönderici, alıcı, alıcı, Gönderinin sahibi ve Gönderi ile ilgisi olan herhangi bir kişi anlamına gelir.

” Özel Çekme Hakları “, Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlanan Özel Çekme Hakları anlamına gelir.

” Konşimento “, bir Gönderi ile birlikte verilen ve Gönderi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek Taşımanın bir kaydını tutan, Eczane Kurye tarafından düzenlenen veya sağlanan herhangi bir gönderi belgesi, etiket, makbuz, elektronik giriş, sipariş formu veya diğer herhangi bir araçla birlikte verilen tam yetkili irsaliye anlamına gelir. . 

”  Eczane Kurye “, konşimentoda görünen Eczane Kurye şirketi anlamına gelir.

Eczane Kurye

Eczane kurye web sitemiz de hiçbir ilacın satışı yapılmaz! Türkiye'de ilaç satışı eczaneler ve bazı hastaneler tarafından yapılabilir. Eczane de bulunan ürünleri hiç bir web adresinden almayınız. Hiçbir ilacı doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

+90 505 977 99 99

eczaneilackurye@gmail.com

Eczane Kurye Sahaları

Bahçelievler Eczane Kurye
Bakırköy Eczane Kurye
Beşiktaş Eczane Kurye
Maltepe Eczane Kurye
Bağcılar Eczane Kurye

Online Eczane Kurye Siparişi

Beylikdüzü Eczane Kurye
Beykoz Eczane Kurye
Bayrampaşa Eczane Kurye
Başakşehir Eczane Kurye
Bakırköy Eczane Kurye

Avcılar Eczane Kurye

*İstanbul içi ihtiyaçlarınız için size en yakın eczaneden veya sizin istediğiniz eczaneden reçeteye tabi olmayan ürünler için getirme hizmeti sunuyoruz.